Hướng dẫn đấu nối thiết bị WBM của FireSmart với đầu báo BEAM

Hướng dẫn đấu nối thiết bị WBM của firesmart với đầu báo Beam

(Multron DET-640-RB)

A. KẾT NỐI NGUỒN VÀ TÍN HIỆU TRÊN ĐẦU BEAM

  1. Kết nối chân D1, D2 vào nguồn điện 24v DC
  2. Kết nối chân HJ1, và HJ2 vào cổng Fire của module WBM
  3. Kết nối chân GZ1, và GZ2 vào cổng Fault của module WBM

B. KẾT NỐI NGUỒN VÀ TÍN HIỆU TRÊN MODULE WBM.

  1. Cổng Fire là cổng kết nối với chân HJ1, HJ2 (không phân biệt +/-)
  2. Cổng Fault là cổng kết nối với chân GZ1, GZ2 (không phân biệt +/-)
  3. Cổng Power là cổng cấp nguồn vào 24vDC cho module