Thiết bị báo khói độc lập FS-SS FireSmart

Thiết bị báo khói độc lập FS-SS FireSmart

Thiết bị báo khói độc lập FS-SS FireSmart

1. CẢNH BÁO 1.1. MỐI NGUY HIỂM VỀ ĐIỆN: Ngắt kết nối nguồn khỏi thiết bị trước khi thực hiện...